ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LEEMLA

Artikel 1 Toepasselijkheid

    1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• “LEEMLA”: LEEMLA, onderdeel van EcoBouwSalland B.V. gevestigd te Heino en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69995281

• “product” of “producten”: de door LEEMLA aangeboden of geleverde bouwmaterialen en/of andere zaken;

• “klant”: de (potentiële) afnemer van de producten van LEEMLA, zijnde een consument dan wel een zakelijke klant in de hierna bedoelde zin;

• “consument”: een klant, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een handels-, beroeps-, bedrijfs- of ambachtsactiviteit alsmede degene die in zijn naam of te zijnen behoeve optreedt;

• “zakelijke klant”: een klant die geen consument in de hiervoor bedoelde zin is.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van LEEMLA en op alle met LEEMLA gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van LEEMLA zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen LEEMLA en de klant komt tot stand nadat de klant alle door LEEMLA gevraagde gegevens heeft verstrekt en LEEMLA de opdracht heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres.

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van LEEMLA dienen door een zakelijke klant binnen 7 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan LEEMLA te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de zakelijke klant daaraan gebonden is.

Artikel 3 Informatie en conformiteit

3.1 Opgaven van LEEMLA betreffende kleuren, afmetingen en andere eigenschappen gelden bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van LEEMLA opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden LEEMLA niet.

3.3 Indien de door de klant bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de klant zich er van te vergewissen dat de producten en de daarbij horende verpakkingen, handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de klant.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat LEEMLA ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan LEEMLA.

4.2 Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen. Het is de klant verboden om merken, logo’s en/of afbeeldingen van de producten te gebruiken in of ten behoeve van reclame-uitingen voor producten van derden.

4.3 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van LEEMLA, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van LEEMLA opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door LEEMLA of een aan LEEMLA gelieerde onderneming en mogen zonder toestemming van LEEMLA niet worden gebruikt.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer, BTW, (garantie)verzekering en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van LEEMLA vermeld.

5.2 De op de website van LEEMLA vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden gaan in zodra LEEMLA de door de klant verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht LEEMLA niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

6.2 Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre LEEMLA niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.

Artikel 7 Levering van producten

7.1 De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht om de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats aan de openbare verharde weg op de begane grond. De klant garandeert dat de omstandigheden en faciliteiten ter plaatse afdoende zijn om levering op die basis mogelijk te maken. Bij andere leveringsomstandigheden is LEEMLA gerechtigd dit te kwalificeren als geval als bedoeld in artikel 7.4, dan wel alsnog tot levering over te gaan tegen betaling van een aanvullende vergoeding van de klant aan LEEMLA ten bedrage van 20% van de koopsom inclusief belastingen, onverminderd het recht van LEEMLA alle kosten en schade op de klant te verhalen.

7.3 Mocht een door de klant besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal LEEMLA indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.

7.4 Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang LEEMLA dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. LEEMLA heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

7.5 LEEMLA is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat LEEMLA daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

7.6 LEEMLA is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien LEEMLA door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij te ontbinden in het geval zij niet binnen 30 dagen na de geïndiceerde leveringsdatum zal kunnen nakomen. De klant heeft in die gevallen geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

8.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door LEEMLA onvoorziene problemen bij levering of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door LEEMLA zijn ingeschakeld.

8.3 Indien LEEMLA bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Garantie en reclame

9.1 LEEMLA staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten in overeenstemming met wat de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het product behorende fabrieksgarantie. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door LEEMLA geleverd product als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij het product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie (laten) herstellen of geheel of gedeeltelijk vervangen.

9.2 De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van LEEMLA .

9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEEMLA. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is LEEMLA niet aansprakelijk.

9.4 De klant dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de klant opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen.

9.5 De klant dient eventuele klachten over de producten binnen bekwame tijd na ontdekking bij LEEMLA in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van 30 dagen nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

9.6 Indien de klant reclameert is hij verplicht LEEMLA de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van LEEMLA te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

9.7 Retourzending aan LEEMLA van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LEEMLA, met opgave van het door LEEMLAtoegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van LEEMLA beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. LEEMLA behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. LEEMLA zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van LEEMLA.

9.8 De klant dient eventuele onjuistheden in facturen van LEEMLA binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan LEEMLAmede te delen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

9.9 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

9.10 Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

9.11 Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden of waarvan het rechtsvermoeden dat ze onredelijk bezwarend zijn door de rechter wordt bevestigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Buiten het bepaalde in artikel 9 heeft de klant geen enkele aanspraak op LEEMLA wegens gebreken in of met betrekking tot de door LEEMLA geleverde producten.

10.2 LEEMLA is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van LEEMLA.

10.3 Alle op de website(s) van LEEMLA gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door LEEMLA te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is LEEMLA niet aansprakelijk.

10.4 In alle gevallen waarin LEEMLA gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van LEEMLA, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

10.5 Iedere vordering op LEEMLA, tenzij deze door LEEMLA is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.6 Deze aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet mag worden afgeweken.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 LEEMLA behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren producten geheel door de klant zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

11.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is LEEMLA gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van de producten dient vóór levering te geschieden en uitsluitend op de door LEEMLA aangegeven wijze.

12.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

12.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

12.4 De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

12.5 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

Artikel 13 Annulering en bedenktijd

13.1 Een zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren.

13.2 Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen in de gevallen waarin sprake is van koop op afstand in de zin van artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd binnen 14 weekdagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te ontbinden. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van LEEMLA beschreven retourprocedure aan LEEMLA te melden en het product uiterlijk binnen 30 dagen na zijn kennisgeving van ontbinding aan LEEMLA te retourneren met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald, onder aftrek van de in de retourprocedure beschreven verzend- en administratiekosten. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn. LEEMLA is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

13.3 LEEMLA is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

Artikel 14 Privacy en veiligheid

14.1 LEEMLA respecteert de privacy van de klant. LEEMLA zal de persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van LEEMLA is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert LEEMLA passende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. LEEMLA en de klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

15.2 De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar

LEEMLA is gevestigd.

15.3 Op alle overeenkomsten die door LEEMLA worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.

15.4 Alle geschillen tussen LEEMLA en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is LEEMLA bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt. LEEMLA, versie augustus 2020.